Imieniny: Edward, Marlena, Seweryn
wtorek 23 października 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Podział kompetencji

UCHWAŁA NR 434 / 2017 r.

ZARZĄDU DZIELNICY WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia podziału zadań między członków Zarządu Dzielnicy

Wesoła m.st. Warszawy

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) oraz § 46 Statutu Dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420 i poz. 11794) uchwala się, co następuje:

       

§ 1. 1. Panu Edwardowi Kłosowi Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy powierza się prowadzenie zadań z zakresu dzielnicowych obiektów administracyjnych, architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, spraw budżetowo – księgowych, obsługi mieszkańców, spraw kadrowych, promocji dzielnicy, obsługi prawnej, zamówień publicznych oraz zadania i kompetencje wynikające z ustawy Kodeks wyborczy.

2. Panu Edwardowi Kłosowi Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy powierza się nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

1)         Wydział Administracyjno-Gospodarczy

2)         Wydział Architektury i Budownictwa

3)         Wydział Budżetowo-Księgowy

4)         Wydział Obsługi Mieszkańców

5)         Wydział Organizacyjny

6)         Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

7)         Zespół Zamówień Publicznych

§  2. 1. Panu Krzysztofowi Kacprzakowi Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy powierza się prowadzenie zadań z zakresu inwestycji, infrastruktury, dróg publicznych, dróg wewnętrznych, nieruchomości, zieleni, ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku, gospodarowania odpadami, miejsc pamięci narodowej.

         2. Panu Krzysztofowi Kacprzakowi Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy powierza się nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

1)       Wydział Infrastruktury

2)       Wydział Gospodarki Nieruchomościami

3)       Zespół Ochrony Środowiska

3. Panu Krzysztofowi Kacprzakowi Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy powierza się koordynację współpracy z:

1)       Ochotniczą Strażą Pożarną

2)       Policją

3)       Strażą Miejską

§  3. 1 Panu Marianowi Mahorowi Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy powierza się prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania, działalności kulturalnej, sportu i rekreacji, spraw społecznych, zasobów lokalowych, miejsc pamięci narodowej oraz zadań z zakresu jednostek organizacyjnych przekazanych do kompetencji dzielnicy (placówek oświaty i wychowania, obsługi finansowej w zakresie oświaty, pomocy społecznej i działalności kulturalnej)

2. Panu Marianowi Mahorowi Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy powierza się nadzór nad następującymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi:

1)       Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

2)       Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych

3)       placówki oświaty i wychowania

4)       Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy

5)       Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

6)       Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

7)       Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

3. Panu Marianowi Mahorowi Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy powierza się koordynację współpracy z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego.

§  4. Schemat graficzny określający zakres bezpośredniego nadzoru nad komórkami i jednostkami organizacyjnymi, stanowi załącznik do uchwały.

§  5. Członkowie Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy realizują zadania i kompetencje określone w uchwale nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725).

§  6. Przy wykonywaniu swych zadań członkowie Zarządu działają w granicach określonych zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy oraz imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

§  7. Pan Krzysztof Kacprzak zastępuje Burmistrza Dzielnicy Wesoła w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności z powodu zwolnienia lekarskiego, urlopu lub wyjazdu służbowego.

§  8.  Traci moc uchwała Nr 538/2014 Zarządu Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia podziału zadań między członków Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

§  9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła.

§  10.  1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.