Imieniny: Ludwik, Marek, Paweł
piątek 28 kwietnia 2017

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Menu

Delegatury

Naczelnik Elżbieta Wiecha
adres: 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.poczta@um.warszawa.pl
pokój: 004

telefon:

 • 22 773 60 04
 • 22 773 60 01 - rejestracja pojazdów
 • 22 773 60 06 - prawa jazdy
 • 22 773 60 10 - dowody osobiste
 • 22 773 60 12 - ewidencja ludności

zakres działania:  

 • wykonywanie zadań w zakresie ewidencji ludności, praw jazdy, ewidencji pojazdów,
 • koordynacja i nadzór nad pracą Wydziałów Obsługi Mieszkańców dla Dzielnic,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez m.st. Warszawę pomocy osobom przybyłym do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej,
 • wykonywanie zadań z zakresu cmentarnictwa i opieki nad grobami, w tym, w zakresie ochrony miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wojennych, organizowanie obchodów rocznic i świąt narodowych oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,
 • wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w m.st. Warszawie, wykonywanie zadań związanych z koordynacją i zabezpieczeniem uroczystości miejskich i innych oraz wizyt państwowych,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem warunków niezbędnych do funkcjonowania w m.st. Warszawie naczelnych i centralnych organów państwa, obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych,
 • realizacja zadań dotyczących zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt na terenie m. st. Warszawy,
 • prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
 • realizacja zadań w zakresie zbiórek publicznych.

Kierownik Zespołu Delegatury
Mariusz Balbierz
adres: 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.bbizk@um.warszawa.pl
pokój: - 111
telefon: 22 773 60 92

zakres działania:
Do zakresu działania delegatury należy w szczególności:

1) w zakresie bezpieczeństwa publicznego:

 1. analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb ponadnormatywnych,
 3. przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia przestępczością,
 4. gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:

 1. monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
 2. gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 3. realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach,
 4. nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą:
  radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego,
  urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,
 5. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przed kradzieżą punktów alarmowych oraz udział w odbiorach prac remontowych,
 6. uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego,
 7. uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy,
 8. pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy" w zakresie dotyczącym dzielnic,
 9. realizowanie procedur pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń losowych,
 10. współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;

3) w zakresie spraw obronnych:

 1. aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczących spraw obronnych,
 2. uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" w zakresie dotyczącym dzielnic,
 3. prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń,
 4. organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy" w dzielnicach,
 5. opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja zadań związanych z ich uruchomieniem, w tym szkolenie kurierów,
 6. opracowanie i aktualizacja planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz realizacja zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy,
 7. przyjmowanie udokumentowanych wniosków, dotyczących wypłat świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia od żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu uznania osób, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy samotnych,
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 10. opracowywanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych w terminie ustalonym przez Wydział Spraw Obronnych,
 11. współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza),
 12. udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
 13. udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze administracyjnym m.st. Warszawy",
 14. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu (radnych dzielnicy) i na wniosek (osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu dzielnicy) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

4) w zakresie ochrony informacji niejawnych - prowadzenie punktów przechowywania dokumentów niejawnych, w tym:

 1. nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" w urzędzie dzielnicy, w tym ich rejestrowanie i przechowywanie;
 2. udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym;
 3. egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych;
 4. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych w urzędzie dzielnicy;
 5. udostępnianie zlokalizowanego w punkcie stanowiska komputerowego przystosowanego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" uprawnionym użytkownikom i nadzorowanie pracy na tym stanowisku.

Załączniki:

Inspektor Józef Bodziony
adres: 1 Praskiego Pułku 33
email: jbodziony@um.warszawa.pl
pokój:  -101
telefon:  22 773 60 29

Zakres zadań delegatury:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, współpraca w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz bieżąca kontrola realizacji umów na ochronę osób i mienia - w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy;
 • koordynacja przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy;
 • współpraca w zakresie budowy, rozbudowy i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy;
 • zaznajamianie pracowników wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy z przepisami przeciwpożarowymi;
 • współpraca przy planowaniu i przeprowadzeniu próbnych ewakuacji w wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy;
 • szkolenie pracowników wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy i nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
 • wykonywanie zadań Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy;
 • nadawanie, zmienianie, anulowanie i archiwizowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy;
 • współdziałanie w zakresie wykonywanych obowiązków z pracownikami Urzędu m.st. Warszawy;
 • zachowanie tajemnicy informacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • dbać o powierzone mienie i dobro Urzędu m.st. Warszawy;
 • inne obowiązki oraz zadania powierzone przez przełożonego, nie ujęte w powyższym zakresie a wynikające ze specyfiki pracy.

Zastępca Kierownik Małgorzata Piotrowicz
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
pokój: 003
telefon: 22 443 41 99