Imieniny: Elżbieta, Katarzyna, Klemens
środa 25 listopada 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

09/10/2020

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

 

 

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych na terenie ul. Staszica (od ul. Wrońskiego do ul. Narutowicza), na działkach ew. nr69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/2, 49/6, 49/8, 69/1 z obrębu 8-06-05 oraz 2/3, 4/4 z obrębu 8-06-08, położonych przy ul. Staszica i ul. Narutowicza w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6725) zawiadamiam, że że zainteresowanym stronom służy prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy złożyć w formie pisemnej w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa-Wesoła, poprzez Pocztę Polską, drogą elektroniczną  przez E-PUAP lub podpisane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.