06/06/2018

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

 Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce ew. nr320z obrębu 8-07-12przy ul. Poezji w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1438) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa w poniedziałki lub czwartki w godzinach 8.00 -16.00, pok. 207 w terminie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.