Imieniny: Łucja, Witold, Dorota
poniedziałek 25 czerwca 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

08/05/2017

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 100 mm w ulicy Granicznej (na odcinku od przewodu wodociągowego w ul. Borkowskiej do sieci na osiedlu "Pod Dębami"), na działkach ew. nr 47/6, 57/2, 49/1, 46/14, 46/20, 44/6, 45/1 z obrębu 8-07-13 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1438) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa w poniedziałki lub czwartki w godzinach 8.00 -16.00, pok. 207 w terminie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.