Imieniny: Łucja, Witold, Dorota
poniedziałek 25 czerwca 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

04/05/2017

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej "Zielona" oraz wymianą wybranych stacji transformatorowych na działkach ew. nr:  51/4, 26/1, 26/5, 26/10 z obrębu 8-06-06; 2/1, 74/1, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/13, 74/9, 74/10, 74/11,74/12 z obrębu 8-06-07; 1/3, 1/5, 6/4, 6/1 z obrębu 8-06-09; 2/4, 21/1, 21/3, 21/4, 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/10, 20/8, 20/11, 20/12, 20/9, 20/14, 20/13, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18, 20/19 z obrębu 8-06-10; 2, 25/1, 25/2, 25/3, 29, 22, z obrębu 8-06-11 w rejonie ulic Konarskiego/Staszica na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 
 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1438) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa w poniedziałki lub czwartki w godzinach 8.00 -16.00, pok. 207 w terminie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.