Imieniny: Dominika, Mateusz, Anastazy
wtorek 22 stycznia 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

09/02/2018

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

L sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

odbędzie się 15 lutego 2018 r. o godzinie 14.00  w sali obrad nr 120

w Urzędzie Dzielnicy Wesoła

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad L sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy i możliwościach jej usprawnienia
 5. Informacja o funkcjonowaniu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Wesoła
 6. Informacja na temat Harmonogramu realizacji zadań lokalnych do Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2018 rok
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok – druk nr 175
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii # Warszawa 2030 – druk nr 174
 9. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie, ul. Krótka 1- druk nr 173
 10. Informacja o planie sprzedaży nieruchomości w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2018 rok
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 176
 12. Informacja o stanie uregulowań własnościowych gruntów na potrzeby inwestycji planowanych w roku bieżącym i następnym
 13. Stan przygotowań do realizacji inwestycji w roku 2018. Informacja o planowanych harmonogramach prac
 14. Informacja o wysokości dotacji i grantów przyznanych organizacjom pozarządowym za 2017 rok
 15. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej zgodnie z pkt.1 Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2017 rok
 16. Informacja z pracy Doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy
 17. Interpelacje i zapytania radnych
 18. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 19. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 20. Wolne wnioski i informacje
 21. Zakończenie sesji