Imieniny: Julita, Julia, Maryna
piątek 30 lipca 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

14/10/2020

Mediacje

mediacje. Nie czekaj na spór w sądzie zawnioskuj o niezależnego mediatora.

Mediacje administracyjne w Urzędzie

Mediację w sprawie przeprowadzi Biuro lub Wydział Urzędu m.st. Warszawy, prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie będącej przedmiotem mediacji.

  1. Mediacja administracyjna może być prowadzona we wszystkich sprawach,  których charakter na to pozwala.
  2. Wniosek, o przeprowadzenie mediacji może być wniesiony pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  3. Prezydent m.st. Warszawy, z urzędu lub na wniosek strony, zawiadamia strony oraz organ współdziałający (jeżeli ten nie zajął stanowiska) o możliwości przeprowadzenia mediacji. W zawiadomieniu zwraca się do stron o wyrażenie zgody na jej przeprowadzenie oraz  wybranie mediatora.
  4. Jeżeli wszyscy uczestnicy mediacji wyrażą zgodę na jej przeprowadzenie, Prezydent m.st. Warszawy wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji. W przypadku niewyrażenia zgody w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przez jego uczestnika lub uczestników, mediacja nie zostaje przeprowadzona.
  5. W postanowieniu o skierowaniu sprawy do mediacji Prezydent m.st. Warszawy wskazuje mediatora wybranego przez uczestników postępowania, a jeżeli uczestnicy go nie wybrali, wskazuje mediatora.
  6. Prowadzeniem mediacji administracyjnych mogą się zajmować mediatorzy wpisani na listę stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego lub mediator wpisany na listę prowadzoną przez organizację pozarządową lub uczelnię, o której informację przekazano prezesowi sądu okręgowego. Mediatora wybierają zgodnie uczestnicy mediacji, a jeżeli uczestnicy nie wybrali mediatora, wyboru tego dokonuje Prezydent m.st. Warszawy, mediator w takim przypadku powinien posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności  w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju.
  7. Mediator prowadzi mediację, zachowując bezstronność, dążąc do polubownego rozwiązania sporu.
  8. Mediacja nie jest jawna. Wszyscy uczestnicy postępowania mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których się dowiedzieli w związku z prowadzeną mediacją, chyba że uczestnicy mediacji postanowią inaczej.
  9. Prezydent m.st. Warszawy jest związany jedynie tymi ustaleniami mediacji co do sposobu załatwienia sprawy, które mieszczą się w granicach obowiązującego prawa.

Szczegóły na 19115.